Hợp tác

Hợp tác bao gồm những khái niệm về niềm tin, sự chia sẻ, sự phụ thuộc và tôn trọng. Học sinh được kỳ vọng sẽ có được kĩ năng hợp tác bằng cách áp dụng tốt những khái niệm trên. Sau khi xây dựng được các tiêu chí của kĩ năng hợp tác, chúng sẽ được đánh giá, ưu tiên và giảng dạy.

Các lớp chỉ tiêu này đại diện cho những kỳ vọng hành vi hỗ trợ các khái niệm về niềm tin, sự chia sẻ, sự phụ thuộc và tôn trọng. Kĩ năng hợp tác là những yếu tố cụ thể trong đó học sinh được kỳ vọng về mặt ứng xử để đạt được các lớp chỉ tiêu này. Sau khi các chỉ tiêu được xây dựng, nhũng kĩ năng hợp tác sẽ được đánh giá, ưu tiên và giảng dạy.

Các hoạt động có thể nằm trong bất kỳ lĩnh vực của chương trình giảng dạy (ví dụ, khoa học, toán học, nghệ thuật, âm nhạc, đọc sách) miễn là nó cung cấp cho học sinh cơ hội để thực hành các kỹ năng hợp tác. Sau mỗi hoạt động tương tác, dành thêm 5 phút nữa là điều cần thiết cho các học sinh để tiến hành xem xét chúng đã sử dụng kỹ năng trong quá trình hoạt động và thiết lập mục tiêu để cải thiện, nếu cần thiết tốt như thế nào.

Việc định nghĩa và mô tả những kĩ năng hợp tác gì dường như giúp cho học sinh nắm bắt các kĩ năng một cách sát cụ thể và sát thực nhất. Việc mô tả cung cấp hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách cư xử và định nghĩa về hành vi điển hình nên chú ý và lắng nghe.

Lượt đọc: 5,212